Funderar ni på att starta eget tillsammans?

 

Ring oss och boka tid för kostnadsfri rådgivning!

 

Ewa Engdahl 070 – 658 73 23

 

 

Aktuellt


Samverkansmöte ideella föreningar!

Tillhör du den idéburna sektorn och vill vara med och lägga grunden för regional samverkan med offentlig sektor? Missa inte 3 september och 1 oktober! Läs mer…


Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag för ekonomiska föreningar i kraft som gör dem mer likställda med andra företagsformer. Läs mer…

 

 

 Finansiering


 Mikrofond Småland

Mikrofond Småland stödjer utvecklingen av affärsverksamheter och samhällsnyttiga aktiviteter genom lån, garantier, risk- och ägarkapital som kombineras med ett aktivt mentorskap. Läs mer här… 


Stundande företagsdöd?

Vi har en lösning för att förhindra att Sveriges företag pensioneras med sina ägare. Läs mer om hur medarbetarna kan ta över företaget tillsammans här!

TransferToCOOP, kooperativ, medarbetarägt, CoompanionKalmarlän

 Internationellt


Young Ambassadors of Democracy

Är i full gång med att förbereda ett tre-årigt projekt för att stötta och inspirera unga på landsbygden i Östersjöregionen. Läs mer här…


Young Energy for the Future

Är ett samarbetsprojekt med fokus på unga entreprenörer inom förnyelsebar energi. Läs mer här…


Sustainable Rural Developement

Är ett nyligen avslutat flaggskepsprojekt i östersjöregionen som bland annat tagit fram en verktygslåda med metoder och goda exempel på hur man kan arbeta med innovation, entreprenörskap och delaktighet med unga på landsbygden. Läs mer här…

Socialt företag


Socialt företagande – vad är det?

Socialt företagande skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. Men hur då? Läs mer här…


Arbetsintegrerande sociala företag…

…i länet kommer stärkas genom ett två-årigt projekt som Coompanion Kalmar län genomför. Det kommer i sin tur innebära nya arbetsmöjligheter för nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden. Läs mer…


Regionalt socialt nätverk

Ett nätverk för sociala, arbetsintegrerande företag och projekt har bildats i regionen och arbetet med att ta fram en handlingsplan är i full gång! Vill du vara med? Läs mer här…

Aktuellt


Samverkansmöte ideella föreningar!

Tillhör du den idéburna sektorn och vill vara med och lägga grunden för regional samverkan med offentlig sektor? Missa inte 3 september och 1 oktober! Läs mer…


Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag för ekonomiska föreningar i kraft som gör dem mer likställda med andra företagsformer. Läs mer…

 

 

 Internationellt


Young Ambassadors of Democracy

Är i full gång med att förbereda ett tre-årigt projekt för att stötta och inspirera unga på landsbygden i Östersjöregionen. Läs mer här…


Young Energy for the Future

Är ett samarbetsprojekt med fokus på unga entreprenörer inom förnyelsebar energi. Läs mer här…


Sustainable Rural Developement

Är ett nyligen avslutat flaggskepsprojekt i östersjöregionen som bland annat tagit fram en verktygslåda med metoder och goda exempel på hur man kan arbeta med innovation, entreprenörskap och delaktighet med unga på landsbygden. Läs mer här…

 Internationellt


Young Ambassadors of Democracy

Är i full gång med att förbereda ett tre-årigt projekt för att stötta och inspirera unga på landsbygden i Östersjöregionen. Läs mer här…


Young Energy for the Future

Är ett samarbetsprojekt med fokus på unga entreprenörer inom förnyelsebar energi. Läs mer här…


Sustainable Rural Developement

Är ett nyligen avslutat flaggskepsprojekt i östersjöregionen som bland annat tagit fram en verktygslåda med metoder och goda exempel på hur man kan arbeta med innovation, entreprenörskap och delaktighet med unga på landsbygden. Läs mer här…

Socialt företag


Socialt företagande – vad är det?

Socialt företagande skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. Men hur då? Läs mer här…


Arbetsintegrerande sociala företag…

…i länet kommer stärkas genom ett två-årigt projekt som Coompanion Kalmar län genomför. Det kommer i sin tur innebära nya arbetsmöjligheter för nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden. Läs mer…


Regionalt socialt nätverk

Ett nätverk för sociala, arbetsintegrerande företag och projekt har bildats i regionen och arbetet med att ta fram en handlingsplan är i full gång! Vill du vara med? Läs mer här…

Aktuellt

Äldre inlägg

Idéburen – offentlig samverkan – nu kör vi!

Den offentliga och den idéburna sektorn arbetar många gånger med samma frågor och kompletterar varandra på värdefulla sätt. Men för att det ska fungera effektivt krävs samverkan mellan sektorerna – en samverkan som vi nu lägger grunden till i Kalmar län!

Därför genomförs två träffar med representanter från civilsamhället den 3 september kl. 14.00 och 1 oktober kl. 14.00 i Oskarshamn. Är du intresserad av att vara med? Kontakta oss på Coompanion för mer information!


“Hon gör det andra pratar om” – en dag om sociala innovationer!

Välkommen till en konferens om sociala innovationer, något vårt samhälle behöver mer av! 17 maj bjuder vi på en heldag i Oskarshamn med konkreta exempel från företagare och de senaste forskningsrönen! Vad är en social innovation? Hur föds de? Hur utvecklas de? Hur skapar vi förutsättningar för innovationer som bidrar till ett bättre samhälle? Sociala innovationer i sig är inget nytt; Förskolor, mödravård, brandkår är alla exempel på sociala innovationer som vi idag tar för givet men som en gång i tiden utmanade system och strukturer. Vår tids stora samhällsutmaningar kräver mer, fler och bättre sociala innovationer. Det kan handla om allt från stadsodling, till läxhjälp och flyktingmottagande – innovationer som ofta kräver smart samverkan över gränser och sektorer.

 

 

Vad gör Coompanion?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är Sveriges enda experter på kooperativt företagande och vi finns på 25 platser över hela landet. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Varför starta företag tillsammans?

 

Kooperativa företag leder tillväxtligan

Kooperativa företag ökar mest av alla företagsformer i Sverige. Varje år startar runt 600 nya kooperativa företag i landet och de flesta entreprenörer – särskilt unga – vill starta företag tillsammans. Tillväxten är stark i kooperativa företag. På 10 år blir de dubbelt så stora mätt i omsättning och antal sysselsatta. Kooperativa företag finns inom alla branscher, särskilt inom kulturområdet, upplevelseindustrin, IT-branschen och inom vård och omsorg.

 

Ekonomisk förening – skräddarsydd för samarbete

Kooperativa företag kan drivas i olika företagsformer. Ekonomisk förening är ofta lämpligast eftersom lagstiftningen är anpassad till det demokratiska ägandet. Ekonomisk förening är också ett sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos de som är närmast berörda.

 

Hållbart företagande

När företaget varken står eller faller med en enda person blir företagen hållbara. Färre ekonomiska föreningar lägger varje år ned verksamheten, jämfört med företag drivna i andra former.

 

Enklare, roligare & tryggare

Dubbelt så roligt och hälften så svårt! Att hjälpas åt med företagandets alla arbetsuppgifter och ansvar – och att fira framgångarna ihop – skapar både arbetsglädje och trygghet.

 

Våra erbjudanden

 

Kostnadsfri rådgivning

Har ni precis bestämt er, eller har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd? Kontakta oss! Visar det sig att ni behöver mer hjälp, ser vi till att ni får träffa en rådgivare på det Coompanion som finns närmast er. I Sverige finns 25 regionala Coompanion– minst ett i varje län. Tack vare finansiering från Tillväxtverket är rådgivning initialt kostnadsfri.

 

 

Förmånlig Företagsrådgivning

Har ni kommit igång med er verksamhet, och märker att det dyker upp nya frågor och behov? Coompanion kan hjälpa till att utveckla företaget, och vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning upp till 8-10 timmar, sedan behovsprövat vilket ger förmånliga priser.

 

Lokal utveckling

När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen. En ekonomisk förening öppnar nya möjligheter för ett socialt företagande som gagnar byns gemenskap och sociala liv utan krav på ekonomisk avkastning. Coompanion vägleder i uppstart och drift av föreningar som får landsbygden att leva.

 

Företagssamverkan

Små företag har mycket att vinna på att samverka med andra: Skapa skalfördelar, stärka sin kompetens, bredda sitt kundunderlag och sänka sina kostnader. Coompanion hjälper till att koppla ihop entreprenörer med varandra genom kompanjoner.se

 

Socialt företagande

En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och kan. Kooperativt företagande ger fler chansen att använda sina egna resurser. De kan skaffa sig större nätverk, komplettera sina kompetenser, dela arbetsbördan och riskerna med andra. Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet. Läs mer…

 

Ungas entreprenörskap

Hur tar man steget från att vara intresserad av entreprenörskap till att konkret jobba fram säljbara idéer?  Coompanion håller workshops för unga vuxna (16-30 år) som får öva upp sin förmåga att omsätta egna talanger, drömmar och kompetenser till affärskoncept. Metoden heter Ready Set Go. 

 

Vård och omsorg

Anställda som själva vill ta över verksamheten de jobbar inom, eller brukare/anhöriga som vill äga företaget de får service från, kan ta hjälp av Coompanion med att starta upp ett kooperativ. Vi har goda kunskaper om de speciella förutsättningar och de regelverk som finns kring denna bransch.

 

Generationsskiften och företagsväxling

Vi vill motverka att företag pensioneras bara för att ägarna gör det och därför arbetar vi med en ny innovativ affärsmodell baserad på medarbetarövertagande. Om medarbetarna tar över företaget eller en majoritet av dessa, skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag. Ska du gå i pension och vill hitta ett sätt för företaget att leva vidare? Är du anställd och vill förhindra att din arbetsplats försvinner? Eller träffar du personer som berörs av problematiken? Läs mer…

Coompanion

Kort om Coompanion

Coompanion Kalmar län arbetar aktivt för att uppnå konkreta resultat för tillväxt, utveckling och medmänsklighet i vår region. Det gör vi genom att både initiera, stimulera och delta i utvecklingsprojekt, men framförallt genom företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd.

Coompanion har ett uppdrag och finansiering från Tillväxtverket för att arbeta med företagsrådgivning samt lokal och regional utveckling och metodutveckling för detta.

tillvaxtverket

Ändamål och verksamhet

Den ekonomiska föreningen Coompanion i Kalmar län är politiskt obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utbildning och rådgivning om det kooperativa företagandet, idén, ekonomin och särarten samt dess historia. Till detta hör också att initiera och stödja forskning på kooperativ grund samt att medverka i regionala, nationella och internationella utvecklingsprocesser inom Coompanions intresseområden.

Coompanion i Kalmar län skall marknadsföra och tillhandahålla information, rådgivning och utbildning till medlemmar och andra intressenter inom områdena juridik, ekonomi, marknadsanalys och marknadsföring i kooperativa verksamheter. Dessutom skall konsult-tjänster erbjudas till intressenter som vill etablera kooperativa företag, till dem som driver kooperativ och till dem som vill stödja utvecklingen av kooperativ verksamhet.

Nätverksarbete, projekt- och mötesverksamhet till stöd och utveckling för befintliga och presumtiva medlemmar samt blivande kooperativ ingår i Coompanions uppgift. Medlemmar deltar i den ekonomiska föreningen genom att nyttja föreningens tjänster.

EMI_7347

  • Tillväxten är stark i kooperativa företag
  • Formen är skräddarsydd för samarbete
  • Kooperativa företag håller längre

När du vill göra skillnad är Coompanion Kalmar län din självklara partner för tillväxt, affärsliv och medmänsklighet i vår region.

Kontakt

När du vill göra skillnad är Coompanion Kalmar län din självklara partner för tillväxt, affärsutveckling och medmänsklighet i vår region. Vi initierar, stimulerar och deltar i utvecklingsprojekt jämsides med vårt erbjudande om företagsrådgivning, kontakter och nätverk och Coompanions skräddarsydda stöd.

Coompanion lyfter blicken och tänker på helheten i varje fråga. Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter för att resultatet ska bidra till utveckling och tillväxt där både kunskap, företag och människor växer. För oss är alla lika viktiga och lika mycket värda, och i alla situationer strävar vi efter att med engagemang och framtidstro visa vad växtkraft, samverkan och kooperativt företagande handlar om praktiken.

Vår företagsrådgivning är kostnadsfri i ett inledande skede. Coompanion hjälper också till att utveckla företaget. Vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling.captcha

 

Medarbetare

 

Ewa mindre bild_redigeradEwa Engdahl, verksamhetsledare och rådgivare

Ewa ansvarar sedan 2010 för Coompanions verksamhet i Kalmar län. Företagsrådgivning, affärsutveckling, budget och kalkyler samt projektutveckling och försäljning av tjänster och utbildning är uppgifter som ligger på mitt bord. Det huvudsakliga intresseområdet är lokal och regional utveckling där företagande spelar en avgörande roll. Här har kooperationen en given plats, där samarbete ofta är lösningen för allehanda behov som uppstår både i stad och på landsbygd.

Mobil: 0706 587 323
Epost: ewa.engdahl@coompanion.se


lasse-hemsidebild-coompanionLars Wellin, landsbygdsutvecklare

Lasse arbetar med projektutveckling, projektledning och processledning. Lasse har ett stort intresse för samhällsutveckling och har de senaste 20 åren framför allt arbetat med landsbygdsutveckling. Bland annat på Skäftekärr ekonomisk förening samt mellan 2007-2016 som verksamhetsledare för Leader KalmarÖland. Har också en bakgrund som egenföretagare i turistbranschen, fastighetsmäklare m.m..
Mobil: 070-261 87 89
Epost: lasse.wellin@coompanion.se

coompanionEva Engström, hemsidesansvarig

Eva ansvarar för hemsidan och våra nyhetsbrev. Hon är agronom och landsbygdsutvecklare och jobbar med ortsutveckling och samverkan. Eva har också varit delaktig i regionala och internationella projekt med fokus på företagande, unga och landsbygdsutveckling.

Mobil: 076 – 763 73 37
Epost: eva.engstrom@coompanion.se


Konsulter

 

Henrik Wennesund, konsult

Henrik arbetar som egen företagare inom media-, text-, sälj- och affärsutveckling. Förutom detta skriver han musikrecensioner i Barometern samt skönlitteratur och finns bland annat med sin debutbok på Storytel. Tidigare var Henrik regionchef för organisationen Företagarna i Kalmar län och på Gotland och han har  också lång erfarenhet av olika positioner i näringslivet, både i tjänstesektorn och tekniksektorn.

Mobil: 070 – 932 83 22
E-post: hwennesund@gmail.com
Webbsida: www.wennesund.se


Henrik Hedqvist, konsult

Henrik arbetar med projektberedning och projektledning inom lojkala, regionala, nationella och transnationella projekt, har bland annat erfarenhet från samverkansprojekt inom Horizon 2020.
Henrik har haft uppdrag från små- och medelstora företag som till exempel RXEye AB, Majhong Logic men även arbetat med stora koncerner som Bonnier, Oden Control AB och IKEA. Han har ett förflutet som näringslivsutvecklare i Norrbotten och som projektutvecklare inom Leader Småland.

Mobil: 076 – 097 56 84
Epost: henrik@hqk.se

Coompanion i Kalmar län

<>Visa större karta

Storgatan 21 b
579 30 Högsby

Telefon:
Ewa Engdahl, 070-65 87 323

E-post: kalmar@coompanion.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Kalendarium